RELACIÓ DE DOCUMENTS NECESSARIS PER A LA COL·LEGIACIÓ
 
 

 

  • Contracte laboral

 

 
  • 2 fotocòpies compulsades* de:
    • Títol o Diploma acreditatiu del dret a l’exercici de la professió d’Òptic Optometrista, o bé,
    • Document que en justifiqui el pagament dels drets d’expedició del mateix. 
 
  • 2 fotocòpies compulsades* del DNI (o document que el substitueixi)
 
  • Còpia de l’ingrés a La Caixa: ES70.2100.0923.7602.0020.4391
 
  • 2 fotografies mida carnet.  
 
* Al Col·legi també et podem validar la còpia al mateix moment presentant l’original.