Aprovació de mesures extraordinàries pel coronavirus

Aprovació de mesures extraordinàries pel coronavirus
El Consell de Ministres ha aprovat en data d’avui el Reial Decret Llei de mesures extraordinàries en l'àmbit laboral entre les quals s’inclou aquella que flexibilitzarà els ERTO (expedients de regulació d'ocupació temporals).
 
A falta de poder conèixer de manera exacta el text definitiu, tindran consideració de força major tots els ERTO que puguin tenir una causa directa en la pèrdua de negoci per les mesures posades en marxa pel govern estatal, per contagi de la plantilla o per mesures d'aïllament preventiu. La limitació de la lliure circulació de les persones imposada per les mesures governamentals, que ha derivat en problemes econòmics molt greus per als establiments d’òptica, podria constituir una possible causa per al·legar, si bé s’haurà d’estudiar aquesta opció pels assessors de les empreses en cada cas.
 
De no ser estimatori l’ERTO per força major es podria impugnar judicialment o bé tramitar un ERTO per causes objectives davant la més que evident pèrdua de negoci, tant per la limitació anteriorment relacionada com per la impossibilitat de poder prestar els serveis professionals propis en els casos de manteniment de l’obertura davant el risc greu tant pels pacients com pels mateixos òptics i òptiques optometristes.
 
Respecte a les cotitzacions s’inclou una exoneració del 100% per a les pimes que mantinguin l'ocupació, i d’un 75% per a la resta d'empreses, si bé aquesta mesura anirà lligada al manteniment de les plantilles.
 
A efectes de les persones treballadores afectades per la mesura es flexibilitzaran tant les situacions de reducció de jornada com de cobrament de la prestació d’atur contributiva encara que no es compleixi amb els requisits mínims de cotització.
La part més significativa en aquest aspecte seria el fet que no es computarà el temps que el treballador rebi la prestació a efectes de consumir el període de cotització màxim de la percepció.
 
D’altra banda es podrà accedir a l'adaptació de la jornada o la reducció de la mateixa quan s’acrediti per part dels treballadors la necessitat de cura a causa de les mesures preses o de les circumstàncies generades pel coronavirus. Tindran la consideració de circumstàncies excepcionals per justificar la petició o aquests canvis, entre d’altres, el tancament de centres educatius o residències o l'absència de qui s'encarregava fins ara de la cura de menors o dependents.
 
L’aplicació pràctica d’aquesta mesura no requerirà avís previ si bé hauria d’estar emparada en la bona fe sense que requereixi preavís.
 
La reducció de jornada no estarà limitada en el seu gaudi per percentatge mínim ni màxim podent arribar fins i tot al 100% de reducció. No s’ha previst a la data compensacions per part de la Seguretat Social si bé es podrien acordar en els pròxims dies.
 
Es pretén dotar de garanties a la mesura per evitar l'aplicació de sancions per faltes d'assistència de les persones treballadores davant la necessitat d'atendre la cura de persones a càrrec seu. És un dret de tipus individual de tots dos progenitors en el cas de fills.
 
(Es recorda que està pendent la publicació del text del RDL)