Ampliació de terminis per sol·licitar la prestació extraordinària per cessament d’activitat i pagaments a la Seguretat Social

Ampliació de terminis per sol·licitar la prestació extraordinària per cessament d’activitat i pagaments a la Seguretat Social
S'amplia el termini de sol·licitud de la prestació extraordinària per cessament d'activitat. No serà necessari presentar-la abans del 14 d'abril i es podrà sol·licitar fins a l'últim dia del mes següent a la finalització de l'estat d'alarma. 
 
 Amb independència de la data de sol·licitud de la prestació, el semestre comparatiu per acreditar la reducció de facturació sempre serà el període de setembre 2019 a febrer 2020.    
Si heu sol·licitat la prestació, però la mútua no us ha confirmat la seva concessió i se us carrega la quota d'autònoms del mes d'abril, per precaució us instem al fet que, en la mesura del possible, no sigui retornada ja que podria afectar el reconeixement positiu de la sol·licitud. 
 
En el supòsit que s'ampliï l'estat d'alarma més enllà del mes d'abril, aquestes condicions s'apliquen fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma, sense perjudici de les modificacions legals que al respecte pugui aprovar el Govern.
 
En tant es rebi aquesta prestació, no s’haurà de cotitzar (art. 17 RD 8/2020) així com tampoc s’ha de renunciar a les possibles bonificacions o tarifa plana si es tenia reconegut el benefici de forma prèvia ja que una vegada finalitzat el cobrament de la prestació es manté el dret. 
 
Les quotes ja ingressades que se superposen amb algun dels dies de període durant el qual es té dret a la prestació de caràcter extraordinari seran retornades per la TGSS sense necessitat de sol·licitud per part de la persona interessada. 
 
Us recordem que els ajornaments i moratòries s’han de sol·licitar en els 10 primers dies del mes d’abonament de la quota a través de la seu electrònica de la Seguretat Social mitjançant certificat digital o bé sol·licitar-ho amb les vostres gestories o assessors. 
 
Els que vulgueu accedir a la prestació recordeu que teniu més informació al web del COOOC i que, en qualsevol cas, el pagament es farà entre els dies 7 i 10 del mes següent de ser acceptada la sol·licitud per la vostra mútua (tenen un màxim de 30 dies hàbils per resoldre després de rebre la informació). 
Les persones autònomes que tingueu concertada la protecció per contingències professionals amb  l’INSS la gestió correspondrà al SEPE.