Acord parcial del conveni col·lectiu de clíniques

Acord parcial del conveni col·lectiu de clíniques

La Mesa de negociació del Conveni col·lectiu dels establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques (codi de conveni núm. 79000815011994) ha arribat a un Acord Parcial essent  conscients que no és possible negociar un conveni col·lectiu en les condicions habituals i amb el rigor i profunditat necessaris:

 

Primer

Per al període comprès entre l'1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020, s'acorda implementar un increment del 0,9% sobre els conceptes retributius i imports que apareixen reflectits en les taules salarials del Conveni col·lectiu.

Les empreses afectades pel conveni garantiran, de forma excepcional, l'increment acordat sobre les taules salarials del Conveni col·lectiu a totes les persones treballadores no podent ser absorbit ni compensat en cap concepte retributiu.

 

Segon

La Comissió negociadora es reunirà quan es donin les condicions adients i no més enllà de la segona quinzena del mes de setembre de 2020, per tal d'avaluar l'efecte de la pandèmia en el 2020 i reajustar els seus efectes en l'any 2021”.

 

 Acord parcial de la Mesa de negociació del Conveni col·lectiu de clíniques