Mesures de suport a l’activitat econòmica: Reducció del lloguer

Mesures de suport  a l’activitat econòmica: Reducció del lloguer

Tot i que l’activitat d’òptica i optometria està considerada com a essencial per ser activitat sanitària, la dualitat dels establiments entre aquesta part sanitària i la de comerç permet que es pugui valorar l’aplicació del Decret 34/2020 de mesures per donar suport a l’activitat econòmica.


Atenent l’anterior, els propietaris d’òptiques i gabinets d’optometria que segons el Decret de referència han de reduir l’aforament en un 50% podran renegociar els preu dels lloguers, sempre que els contractes s’hagin celebrat amb posterioritat a l’1 de gener de 1995.


Si es considera la possibilitat de fer-ho s’ha de requerir a l’arrendador per BUROFAX a efectes de sol·licitar una modificació raonable de les condicions econòmiques del contracte, sempre prioritzant l’acord entre totes dues parts.


De no arribar a un acord a través de la negociació en el termini d’un mes des del requeriment de modificació de les condicions, es reduirà la renta del lloguer en un 50% en relació a la part en què s’ha produït la reducció de l’aforament (s’hauria de pagar el 75% del cost de la renda habitual).
Aquesta reducció es mantindrà en tant duri la mesura de limitació de l’aforament.