Comunicat en relació al registre estatal de professionals sanitaris

Comunicat en relació al registre estatal de professionals sanitaris

Arran de les consultes rebudes, el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas informa que, el Reial Decret 640/2014, de 25 de juliol, va regular el Registre Estatal de Professionals Sanitaris, que estarà disponible a partir del 23 de desembre de 2018.

Aquest registre incorpora les dades de tots els professionals sanitaris autoritzats per treballar a Espanya que permetin garantir als ciutadans que els professionals sanitaris que els atenen tenen la titulació adequada i poden exercir la seva professió.

L’article 6 del Reial Decret 640/2014 determina els subjectes obligats a comunicar les dades al Registre Estatal de Professionals Sanitaris i, com es pot observar a la seva lletra g), obliga als col·legis professionals, consells autonòmics i consell general de l’àmbit sanitari, quant als professionals col·legiats inclusos en aquests. En compliment d’aquest mandat, el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas s’ha encarregat de realitzar la comunicació relativa als seus col·legiats i col·legiades.

El Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas ha facilitat les dades dels col·legiats i les col·legiades per a la seva incorporació en aquest registre.

 Amb l’objectiu que aquestes dades estiguin sempre actualitzades, els organismes i entitats hauran de comunicar al registre tant les dades dels nous professionals que incorporin als respectius registres així com les modificacions que es realitzin en aquests ja existents, en un termini màxim de set dies.

Per altra banda, el Reial Decret 640/2014 determina, en el seu article 6 lletra h), que també estan obligats “els centres sanitaris privats inscrits al Registre general de centres, serveis i establiments sanitaris previst al Reial 1277/2003, de 10 d’octubre, pel que s’estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris, respectes dels seus registres de professionals sanitaris”.

Els establiments d’òptica no són centres sanitaris, sinó establiments sanitaris i, en conseqüència, no estan obligats a realitzar la comunicació.

No obstant i davant la disparitat de criteris i opinions sorgides sobre aquesta qüestió, ja s’ha formulat la corresponent consulta al Ministeri, tot i que encara no s’ha obtingut resposta.

 A la web del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social (https://www.mscbs.gob.es/profesionales/registroEstatal/home.htm) apareix tota la informació relativa a aquest registre.

Aquest registre permetrà als ciutadans accedir lliurament a les dades públiques a través de l’aplicació, amb l’objectiu de consultar el nom i cognoms del professional, les seves titulacions oficials, el centre o centres en què treballi, ja siguin públics o privats, així com la seva categoria i la funció principal en cadascun d’aquests.

Recordar que, en cas de dubte, a través del següent enllaç, es pot consultar el llistat d’òptics optometristes col·legiats exercents a Espanya:

 https://www.ventanillaunicacgcoo.es/censo-colegiados-vpc