No obligatorietat d'inscriure's al Registre Estatal de Professionals Sanitaris

No obligatorietat d'inscriure's al Registre Estatal de Professionals Sanitaris

Segons resposta del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social  “los establecimientos sanitarios no están obligados a facilitar los datos al REPS, ya que no se especifica en la Disposición Adicional Décima de la Ley 16/2003, de 28 de mayo y por tanto, no se incluye en el RD 640/2014, de 25 de julio.” (Comunicat del CGCOO de data 19/10/2018)

Tot i l’anterior des del Ministeri recomanen l'alta voluntària dels responsables dels establiments sanitaris (propietaris) i la incorporació de dades dels seus professionals, com a reflex de la rellevància de les activitats sanitàries que realitzen.

Al tractar-se d'una incorporació voluntària, s'haurà de comptar prèviament amb el consentiment dels professionals sanitaris en quan a les dades que hagin de ser comunicades, per donar compliment a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, en no estar executant una obligació legal.

A la pàgina web del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, apareix tota la informació relativa a aquest Registre per aquells que esteu interessats:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/registroEstatal/home.htm

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/registroEstatal/profesionales.htm